Naszą siłą jest muzyka

Jesteśmy największym agregatorem muzyki cyfrowej w Polsce. Z nami możesz więcej!

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego e-muzyka Spółka Akcyjna za II kwartał 2022 rok.

2022-08-03

Spółka e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu Spółki oraz skonsolidowanego raportu Grupy e-muzyka S.A. za drugi kwartał 2022. Raporty zostaną opublikowane w dniu 5 sierpnia 2022r.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. pierwotny termin publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za drugi kwartał 2022 wyznaczony był na dzień 12 sierpnia 2022r.

❭ Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2022r.

2022-06-29

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2022r. oraz treść uchwał niepodjętych na tym Zgromadzeniu.
W stosunku do uchwały o numerze 03/06/2022, 04/06/2022, 06/06/2022, 07/06/2022 zgłoszono sprzeciw do protokołu.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) i 9) Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Dodatkowe dokumenty na potrzeby ZWZA – opinia zarządu w sprawie wniosku akcjonariuszy

2022-06-28

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) w załączeniu do niniejszego raporty przedstawia opinię Zarządu sporządzoną w trybie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, 2140, z 2022 r. poz. 872. ze zm.), dotyczącą wniosku zgłoszonego przez akcjonariuszy Spółki – Jacka Wolskiego, Piotra Czernka oraz Jarosława Karasińskiego – w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Żądanie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

2022-06-08

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 07 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), żądanie umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,NWZA”), które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku, godzina 10:00. Akcjonariusz Jacek Wolski, Piotr Czernek oraz Jarosław Karasiński złożyli wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. Treść proponowanej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-muzyka S.A.

2022-05-30

Zarząd e-muzyka S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku, otrzymał od pełnomocnika Spółki zawiadomienie o odebraniu z Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie XX Gc 165/21 odpisu postanowienia z dnia 23 maja 2022 roku o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały nr 03/01/2021 z dn. 18 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Ustanowione przez Sąd zabezpieczenie zakazuje umieszczania na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na liście obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia akcji serii F oraz liczby przysługujących z nich głosów oraz zakazanie uwzględniania głosów oddanych z akcji serii F przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz przy obliczaniu kworum na Walnym Zgromadzeniu do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Od postanowienia Emitentowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 10 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2022-04-14

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 11 maja 2022 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 1b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.

2022-04-14

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. otrzymał od Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania na dzień 11 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie, o którym mowa powyżej, wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Archiwalne raporty

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce.

Akceptuje