Naszą siłą jest muzyka

Jesteśmy największym agregatorem muzyki cyfrowej w Polsce. Z nami możesz więcej!

Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

2021-07-09

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 §6 KSH poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

2021-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji powołani zostali: na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – Pan Jan Ejsmont, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pan Łukasz Kmiecik.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorysy członków Zarządu – Pana Jana Ejsmonta i Łukasza Kmiecika.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

2021-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 3-letniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali dotychczasowy jej członek Pan Andrzej Puczyński oraz nowy członek Rady Nadzorczej Pana Karol Ignatowicz. Tego samego dnia, korzystając z uprawnień osobistych, Empik S.A. z/s w Warszawie powołał w skład nowej Rady Nadzorczej Panią Ewę Szmidt-Belcarz, Panią Natalię Korzeniecką-Walak oraz Pana Piotra Świątka.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorys nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Karola Ignatowicza. Życiorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w raportach bieżących dotyczących powołania tych członków Rady w ramach poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.06.2021 r. e-Muzyka S.A.

2021-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.06.2021 r.
W stosunku do uchwał o numerach od 01/06/2021 do 20/06/2021 zgłoszono sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) i 9) Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Rezygnacja osoby nadzorującej

2021-06-24

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że z dniem 23 czerwca 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Szymon Bujalski. W oświadczeniu Pan Szymon Bujalski nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie e-Muzyka S.A.

2021-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 2 czerwca 2021 roku od Pana Jacka Wolskiego oraz Pana Piotra Czernek, drogą elektroniczną, w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki e-Muzyka.
Treść nadesłanych pism stanowi załącznik do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2021-05-28

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 25 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) i 9) Załącznika Nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

2021-05-17

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2021 roku, uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego uchwałą z dnia 18 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/01/2021, w drodze emisji 6.643.145 akcji imiennych serii F. Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.415,981,10 zł i dzieli się na 14.159.811 akcji, co daje łączną liczbę 14.159.811 akcji głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed podwyższeniem kapitał zakładowy Spółki wynosił 751.666,60 złotych i dzielił się na 7.516.660 akcji.
W związku z powyższym zarejestrowana została nowa treść §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
Par. 3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2021 r. e-Muzyka S.A.

2021-05-10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 „Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 r.” oraz raportu ESPI nr 4/2021 „Zawarcie istotnej umowy – nabycia udziałów”, które to wydarzenie skutkowało powstaniem grupy kapitałowej Emitenta, Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości zaktualizowany harmonogram przekazywania raportów okresowych, publikowanych w 2021 roku.
Raporty jednostkowe oraz skonsolidowane będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za I kwartał 2021 roku – 12 maja 2021 roku
Raport za II kwartał 2021 roku – 12 sierpnia 2021 roku
Raport za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2021-02-24

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2021 roku, otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis postanowienia o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały nr 03/01/2021 z dn. 18 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez wstrzymanie jej wykonania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.
Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał z Sądu Okręgowego samego pozwu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust.2 pkt. 10 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.01.2021 r. e-Muzyka S.A.

2021-01-18

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.01.2021r., w tym treść tekstu jednolitego statutu Spółki po dokonanych zmianach wraz z załącznikami do uchwał.
W stosunku do uchwał o numerach 03/01/2021 oraz 04/01/2021 zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt2 lit, b), 7) i 9) Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 par. 6 KSH e-Muzyka S.A.

2021-01-05

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 §6 KSH poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2020-12-22

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 stycznia 2021 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości opinię Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, a także proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F („Opinia Zarządu”).
Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz Opinia Zarządu stanowią Załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 10 Załącznika nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.

2020-12-22

Zarząd „e-Muzyka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 roku otrzymał od Empik S.A. z siedzibą w Warszawie tj. Akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania na dzień 18 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) oraz umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ.
Żądanie, o którym mowa powyżej wraz z projektami uchwał NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt2 lit, b), 7) i 9) Załącznika Nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

2020-09-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 września 2020 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Łukasz Kmiecik. W oświadczeniu o rezygnacji Pan Łukasz Kmiecik nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.
Rada Nadzorca powołała z dniem 25.09.2020 r. w drodze kooptacji Natalię Korzeniecką-Walak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A.
Emitent informuje również, że w dniu 25 września 2020 roku wygasła delegacja Pana Piotra Światka do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Łukasza Kmiecika powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §5 KSH

2020-07-03

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §5 KSH podczas ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Rezygnacja osoby nadzorującej

2020-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Robert Knaź.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki e-Muzyka S.A.

2020-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Prezesa Zarządu rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Adrian Ciepichał.
Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Jana Ejsmonta powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Świątka do czasowego, na okres 3 miesięcy, pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 r. e-Muzyka S.A.

2020-06-24

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. opublikowanego w raporcie EBI nr 4/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Konieczność przekazania korekty raportu wynika z niewłaściwej prezentacji danych, która nie miała wpływu na osiągnięte wyniki finansowe. Dane dotyczące pozostałych kosztów rodzajowych oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów zostały zaalokowane w sposób niewłaściwy. Natomiast suma tych kosztów pozostaje bez zmian. Korekta w żaden sposób nie wpływa na wartość zysku operacyjnego wypracowanego w I kwartale 2020 r.
Zarząd Emitenta zapewnia, iż zdarzenie ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

2020-06-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku, godzina 10:00.
Akcjonariusz Empik S.A. złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
Akcjonariusz Jacek Wolski złożył wniosek o umieszczenie w porządku obraz ZWZA dodatkowego puntu porządku obrad obejmującego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku.
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019.9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku13. Zamknięcie obrad.
Przy czym żądane przez z ww. Akcjonariuszy punkty porządku obrad oznaczone zostały jako pkt. odpowiednio 11 i 12.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się uzupełnione projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 ppkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2020-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2020r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.06.2019 r. e-Muzyka S.A.

2019-06-18

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2019 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2019-05-21

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 czerwca 2019 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 ppkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarząduc, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

2019-05-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 r. e-Muzyka S.A.

2019-03-08

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2018 r. e-Muzyka S.A.

2019-02-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 r. e-Muzyka S.A.

2019-01-25

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2019 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 rokuRaport roczny za 2018 rok – 8 marca 2019 rokuRaport za I kwartał 2019 roku -14 maja 2019 rokuRaport za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 rokuRaport za III kwartał 2019 roku -14 listopada 2019 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2018 r. e-Muzyka S.A.

2018-11-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2018 r. e-Muzyka S.A.

2018-08-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję e-Muzyka Spółka Akcyjna

2018-05-09

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 09 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 3-letniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej weszli dotychczasowi jej członkowie w osobach Szymona Bujalskiego, Ewy Szmidt-Belcarz, Piotra Świątka i Andrzeja Puczyńskiego. Nowym, piątym członkiem Rady Nadzorczej Spółki został Pan Robert Knaź.
a) Pan Robert Knaź pełnić będzie u Emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ww. został powołany na okres nowej 3-letniej kadencji.b) Pan Robert Knaź ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Wcześniej Pan Robert Knaź przez 11 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.c) Działalność wykonywana przez Pana Roberta Knaź poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.d) Pan Robert Knaź w okresie ostatnich trzech lat był członkiem Zarządu Emitenta. Pan Robert Knaż w okresie ostatnich trzech lat był akcjonariuszem Emitenta.e) W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Knaź nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Knaź nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.f) W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Knaź pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.g) Pan Robert Knaź nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.h) Pan Robert Knaź nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w raportach bieżących dotyczących powołania tych członków Rady w ramach poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09.05.2018 r. e-Muzyka Spółka Akcyjna

2018-05-09

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.05.2018 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Powołanie Prezesa Zarządu e-Muzyka Spółka Akcyjna

2018-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07 maja 2018 roku Rada Nadzorcza powołała ze skutkiem od dnia 08 maja 2018 roku nowego Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, w osobie Pana Adriana Ciepichał.
a) Pan Adrian Ciepichał pełnić będzie u Emitenta funkcję Prezesa Zarządu. Ww. został powołany na okres obecnie trwającej kadencji Zarządu, która upływa wraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
b) Pan Adrian Ciepichał ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku Master od Business Administration. Pan Adrian Ciepichał od maja 2015 roku pełnił funkcję General Manager w Tidal Polska. Wcześniej, przez ponad 2 lata kierował WiMP Music. Był również szefem działu digital polskiego oddziału Universal Music Polska, a także Dyrektorem Sprzedaży w Monolith Video.
c) Działalność wykonywana przez Pana Adriana Ciepichał poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.
d) Pan Adrian Ciepichał w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych spółek prawa handlowego. Pan Adrian Ciepichał w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego. Pan Adrian Ciepichał w okresie od stycznia 2013 roku do kwietnia 2018 roku pełnił funkcję prokurenta w Tidal Sp. z o.o. Pan Adrian Ciepichał nie jest wspólnikiem spółek prawa handlowego.
e) W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adrian Ciepichał nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adrian Ciepichał nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f) W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adrian Ciepichał pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
g) Pan Adrian Ciepichał nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Pan Adrian Ciepichał nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu e-Muzyka Spółka Akcyjna

2018-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07 maja 2018 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Roberta Knaź z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2018-04-13

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Walne Zgromadzenie) na dzień 09 maja 2018 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2017 r.

2018-03-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2017 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

2018-02-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 r. e-Muzyka Spółka Akcyjna

2018-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2018 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 rokuRaport roczny za 2017 rok – 9 marca 2018 rokuRaport za I kwartał 2018 roku – 9 maja 2018 rokuRaport za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 rokuRaport za III kwartał 2018 roku -14 listopada 2018 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych

2018-01-12

Zarząd e-Muzyka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2018 zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych, tj. stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
Powyższa decyzja podyktowana jest faktem, że w cyklu funkcjonowania Emitenta w okresach miesięcznych nie zachodzą zazwyczaj zdarzenia uzasadniające sporządzanie regularnych raportów miesięcznych. Wszelkie istotne informacje na temat działalności Emitenta oraz jej wyników finansowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Emitent będzie przekazywał Akcjonariuszom poprzez publikację raportów bieżących i okresowych (kwartalnych oraz rocznych).
W związku z powyższym Emitent nie opublikuje raportu miesięcznego za styczeń 2018 roku, a raport za grudzień 2017 roku był ostatnim raportem miesięcznym opublikowanym przez Spółkę.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - grudzień 2017 r.

2018-01-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 24/2017 z dn. 14.12.2017 r. – Raport miesięczny – listopad 2017 r.
b) ESPI
1. RB nr 6/2017 z dn. 29.12.2017 r. – Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji.2. RB nr 7/2017 z dn. 29.12.2017 r. – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.3. RB nr 8/2017 z dn. 29.12.2017 r. – Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A. – komunikat od dotychczasowego i nowego akcjonariusza.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2018 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
Do końca stycznia 2018 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - listopad 2017 r.

2017-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 22/2017 z dn. 14.11.2017 r. – Raport miesięczny – październik 2017 r.2. RO nr 23/2017 z dn. 14.11.2017 r. – Raport okresowy za III kwartał 2017 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2017 r. oraz styczniu 2018 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
Do końca stycznia 2018 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

2017-11-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - październik 2017 r.

2017-11-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 21/2017 z dn. 13.10.2017 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2017 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 listopada 2017 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - wrzesień 2017 r.

2017-10-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 20/2017 z dn. 14.09.2017 r. – Raport miesięczny – sierpień 2017 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 listopada 2017 r. – planowana publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - sierpień 2017 r.

2017-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzeniaw otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 17/2017 z dn. 9.08.2017 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 r.2. RB nr 18/2017 z dn. 11.08.2017 r. – Raport miesięczny – lipiec 2017 r.3. RO nr 19/2017 z dn. 11.08.2017 r. – Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 października 2017 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2017 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

2017-08-11

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - lipiec 2017 r.

2017-08-11

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzeniaw otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 16/2017 z dn. 13.07.2017 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2017 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2017r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
11 sierpnia 2017 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 r.

2017-08-09

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2017 r. Raport za II kwartał 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2017 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - czerwiec 2017 r.

2017-07-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 13/2017 z dn. 14.06.2017 r. – Raport miesięczny – maj 2017 r.2. RB nr 14/2017 z dn. 20.06.2017 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.06.2017 r.3. RB nr 15/2017 z dn. 22.06.2017 r. – Informacja w sprawie wypłaty dywidendy
b) ESPI
1. RB nr 5/2017 z dn. 20.06.2017 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 roku.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 sierpnia 2017 r. – planowana publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

2017-06-22

e-Muzyka S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku „Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku”, informuje, iż zgodnie z treścią uchwały nr 06/06/2017 ZWZA Spółki z dnia 20.06.2017 r. ustalono następujące zasady wypłaty dywidendy:a. łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 5.562.332,84 złotych, w tym 1.368.929,50 zł z zysku Spółki za rok 2016 i 4.193.403,34 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych,b. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,74 złotychc. dzień dywidendy: 04 lipca 2017 roku,d. dzień wypłaty dywidendy: 03 sierpnia 2017 roku.
Łączna liczba akcji Emitenta objętych dywidendą: 7.516.666 akcji.

Podstawa prawna:
§4 ust. 6 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.06.2017 r.

2017-06-20

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.06.2017 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - maj 2017 r.

2017-06-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 9/2017 z dn. 12.05.2017 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2017 r.2. RO nr 10/2017 z dn. 12.05.2017 r. – Raport okresowy za I kwartał 2017 r.3. RB nr 11/2017 z dn. 19.05.2017 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.4. RB nr 12/2017 z dn. 31.05.2017 r. – Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
b) ESPI
1. RB nr 2/2017 z dn. 19.05.2017 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.2. RB nr 3/2017 z dn. 31.05.2017 r. – Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
20 czerwca 2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

2017-05-31

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 30 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2017 roku, godzina 12:00.Akcjonariusz Bookzz Holdings Limited złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego:– zmianę statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2016.9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.10. Zmiana Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.11. Zamknięcie obrad.przy czym żądany przez ww. akcjonariusza punkt porządku obrad oznaczony został jako 10.W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zgłoszone przez ww. Akcjonariusza projekty uchwał.Stosowne do dyspozycji art. 402 §2 zd. 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z projektem uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki przekazanych przez ww. akcjonariusza :a) w §14 ust. 2 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe lit. b) i c) i w ich miejsce ma zostać dodana nowa lit. b)dotychczasowa treść §14 ust. 2 lit. b) i c):„b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez pana Roberta Knaź powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”proponowana treść §14 ust. 2 lit. b):„2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”b) w §11 Statutu Spółki wykreślona ma być dotychczasowa treść ust. 1 i w jego miejsce wpisana ma być nowy ust. 1:dotychczasowa treść §11 ust. 1:Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza NFI Empik Media & Fashion S.A., pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółkiproponowana treść §11 ust. 1:„Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza Bookzz Holdings z siedzibą w Limasoll, Cypr, pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółki.”c) w §14 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe ust. 11 i 12 i w ich miejsce wpisane mają być nowe ust. 11 i 12:dotychczasowa treść §14 ust. 11 i 12:„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 12, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 11 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej”proponowana treść §14 ust. 11 i 12:„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 11, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 10 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 ppkt. 4), 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2017-05-19

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 20 czerwca 2017 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

2017-05-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - kwiecień 2017 r.

2017-05-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 7/2017 z dn. 14.04.2017 r. – Raport miesięczny – marzec 2017 r.2. RB nr 8/2017 z dn. 19.04.2017 r. – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
b) ESPI
1. RB nr 1/2017 z dn. 19.04.2017 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2017r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
12 maja 2017 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 r.
Do końca czerwca 2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

2017-04-19

e-Muzyka S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2016.
Zarząd wnioskuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.368.929,50 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy, tj. łącznie kwoty 5.562.332,84 złotych (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złotych i osiemdziesiąt cztery groszy), tj. w kwocie po 0,74 złotych (zero złotych siedemdziesiąt cztery groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 19 kwietnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.
Niezależnie od powyższego decyzję w przedmiocie podziału zysku i wypłaty ewentualnej dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Emitenta. W przypadku przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy Walne Zgromadzenie Emitenta określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - marzec 2017 r.

2017-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2017 roku:
a) EBI
1. RO nr 5/2017 z dn. 9.03.2017 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2016 r.
2. RB nr 6/2017 z dn. 14.03.2017 r. – Raport miesięczny – luty 2017 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
12 maja 2017 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - luty 2017 r.

2017-03-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 3/2017 z dn. 10.02.2017 r. – Raport miesięczny – styczeń 2017 r.
2. RO nr 4/2017 z dn. 10.02.2017 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 kwietnia 2017 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2017 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2016 r.

2017-03-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport Kwartalny

2017-02-10

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - styczeń 2017 r.

2017-02-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2017 roku:
a) EBI
1. RB nr 1/2017 z dn. 16.01.2017 r. – Raport miesięczny – grudzień 2016r.
2. RB nr 2/2017 z dn. 31.01.2017 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
10 lutego 2017 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2016 r.
9 marca 2017 r. – publikacja raportu rocznego za 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 r.

2017-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2016 roku – 10 lutego 2017 roku
Raport roczny za 2016 rok – 9 marca 2017 roku
Raport za I kwartał 2017 roku -12 maja 2017 roku
Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku
Raport za III kwartał 2017 roku -14 listopada 2017 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - grudzień 2016 r.

2017-01-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 26/2016 z dn. 14.12.2016 r. – Raport miesięczny – listopad 2016 r.
b) ESPI
1. RB nr 4/2016 z dn. 30.12.2016 r. – Zawiadomienie o połączeniu głównego akcjonariusza Emitenta – Empik Media & Fashion S.A. z Bookzz Holdings Limited
2. RB nr 5/2016 z dn. 30.12.2016 r. – Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
Do końca stycznia 2017 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - listopad 2016 r.

2016-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2016 roku:
a) EBI
1. RO nr 24/2016 z dn. 10.11.2016 r. – Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2. RB nr 25/2016 z dn. 14.11.2016 r. – Raport miesięczny – październik 2016 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2016 oraz styczniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 stycznia 2017 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - październik 2016 r.

2016-11-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 23/2016 z dn. 14.10.2016 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2016 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 grudnia 2016 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za listopad 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

2016-11-10

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - wrzesień 2016 r.

2016-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 21/2016 z dn. 14.09.2016 r. – Raport miesięczny – sierpień 2016 r.
2. RB nr 22/2016 z dn. 19.09.2016 r. – Powołanie osoby nadzorującej
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
10 listopada 2016 r. – planowana publikacja raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont – Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Powołanie osoby nadzorującej

2016-09-19

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 września 2016 roku otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza Empik Media & Fashion S.A., który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki powołał Pana Piotra Świątka na Członka Rady Nadzorczej.
Pan Piotr Świątek od marca 2015 roku pełni funkcję członka zarządu Empik Sp. z o.o. Karierę rozpoczął jako konsultant w strukturach PriceWaterhouseCoopers. Następnie, w latach 2007-2014 pracował w Carrefour Polska, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Controllingu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - sierpień 2016 r.

2016-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 19/2016 z dn. 12.08.2016 r. – Raport miesięczny – lipiec 2016 r.
2. RO nr 20/2016 z dn. 12.08.2016 r. – Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 października 2016 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

2016-08-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - lipiec 2016 r.

2016-08-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 18/2016 z dn. 07.07.2016 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2016 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
12 sierpnia 2016 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - czerwiec 2016 r.

2016-07-07

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 15/2016 z dn. 09.06.2016 r. – Rezygnacja osoby nadzorującej
2. RB nr 16/2016 z dn. 14.06.2016 r. – Raport miesięczny – maj 2016 r.
3. RB nr 17/2016 z dn. 15.06.2016 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15.06.2016 r.
b) ESPI
1. RB nr 3/2016 z dn. 15.06.2016 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2016 roku.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
12 sierpnia 2016 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15.06.2016 r.

2016-06-15

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15.06.2016 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - maj 2016 r.

2016-06-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2016 roku:
a) EBI
1. RO nr 11/2016 z dn. 12.05.2016 r. – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2. RB nr 12/2016 z dn. 13.05.2016 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2016 r.
3. RB nr 13/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
4. RB nr 14/2016 z dn. 25.05.2016 r. – Korekta raportu nr 13/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
b) ESPI
1. RB nr 1/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2. RB nr 1/2016/K z dn. 25.05.2016 r. – Korekta raportu nr 1/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
15 czerwca 2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Rezygnacja osoby nadzorującej

2016-06-09

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja od Pana Krzysztofa Rabiańskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 8 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Korekta raportu nr 13/2016 z dnia 19 maja 2016 roku - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2016-05-25

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej korektę do treści raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 19 maja 2016 roku „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.”. Korekta dotyczy daty pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, która to data w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej określona została na 26 maja 2016 roku. Prawidłowa data pierwszego dnia powszedniego pod Dniu Rejestracji Uczestnictwa to 31 maja 2016 roku.
W związku z powyższym pełna treść ogłoszenia, po dokonanej korekcie, zamieszczona jest w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2016-05-19

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 15 czerwca 2016 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - kwiecień 2016 r.

2016-05-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 10/2016 z dn. 14.04.2016 r. – Raport miesięczny – marzec 2016 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
Do końca czerwca 2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

2016-05-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - marzec 2016 r.

2016-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 6/2016 z dn. 03.03.2016 r. – Zawarcie umowy z SP Records
2. RB nr 7/2016 z dn. 14.03.2016 r. – Raport miesięczny – luty 2016 r.
3. RB nr 8/2016 z dn. 15.03.2016 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
4. RB nr 9/2016 z dn. 25.03.2016 r. – Zawarcie umowy z Kalifornia Promotions
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
12 maja 2016 r. – planowana publikacja raportu okresowego za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie umowy z Kalifornia Promotions

2016-03-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z „Kalifornia Promotions” Marcin Gutkowski, właścicielem polskiej niezależnej wytwórni płytowej Ganja Mafia Label.
Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia oraz fulltracków – pełnych utworów muzycznych) z katalogu Ganja Mafia Label na terenie całego świata (zarówno w polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).
Podpisana umowa reguluje ponadto zasady współpracy w ramach zarządzania, optymalizacji i monetyzacji kanału KaliGanjaMafia w serwisie YouTube, posiadającego blisko pół miliona subskrybentów i ponad 330 milionów wyświetleń.
Specjalizująca się w muzyce hip-hopowej oficyna Ganja Mafia powstała w 2010 r. z inicjatywy Marcina Gutkowskiego, rapera tworzącego pod pseudonimem Kali. W katalogu wytwórni znajdują się solowe albumy Kaliego, wydawnictwa jego zespołu – Ganja Mafia, a także nagrania takich artystów, jak Kacper, Gibbs, Fonos, PSR czy Wysoki Lot X Fidser.
Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na poszerzenie bazy plików e-Muzyka o atrakcyjny katalog oraz jej wyłączny charakter. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2016-03-15

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2016 roku otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza Empik Media & Fashion S.A., który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki odwołał Pana Michała Groma z Rady Nadzorczej Spółki oraz powołał Pana Szymona Bujalskiego na Członka Rady Nadzorczej powierzając mu Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pan Szymon Bujalski od września 2015r. pełni funkcję prezesa zarządu Empik E-commerce Sp. z o.o. oraz od października 2015r Dyrektora e-commerce i członka zarządu Empik Sp. z o.o. Wcześniej przez blisko 10 lat pracował w firmie Komputronik na stanowisku Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za strategię firmy. Był również Dyrektorem Zarządzającym w Markafoni.pl. Następnie pełnił funkcje Head of Retail w Grupie Allegro równocześnie będąc Dyrektorem Zarządzającym w agito.pl. W spółce Empik jest m.in. odpowiedzialny za realizację strategicznego celu, jakim jest rozwój i wdrożenie rozwiązań omni-channel.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - luty 2016 r.

2016-03-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 3/2016 z dn. 15.02.2016 r. – Raport miesięczny – styczeń 2016 r.
2. RO nr 4/2016 z dn. 15.02.2016 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
3. RO nr 5/2016 z dn. 25.02.2016 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2015 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 kwietnia 2016 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie umowy z SP Records

2016-03-03

arząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 2 marca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z „SP Records” Sławomir Pietrzak, z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia oraz fulltracków – pełnych utworów muzycznych) z katalogu SP Records na terenie całego świata (zarówno w polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).
Wydawnictwo S.P. Records zostało założone w 1993 roku przez byłego gitarzystę formacji Kult – Sławomira Pietrzaka. Obecnie to jedna z największych niezależnych polskich firm fonograficznych, wydająca przede wszystkim albumy polskich wykonawców zaliczanych do ścisłej czołówki polskiego rynku muzycznego.
Nakładem S.P. Records ukazały się płyty takich artystów i zespołów, jak: Kult, Kazik, Kazik na Żywo, Play, L-Dópa, Abradab, T.Love, Apteka, Trawnik i Kuba Sienkiewicz, Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Happysad, Pudelsi, Blade Loki, Hurt, Bruno Schulz czy The Cuts.
Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczące poszerzenie bazy plików e-Muzyka o atrakcyjny katalog oraz jej wyłączny charakter. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2015 r.

2016-02-25

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

2016-02-15

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - styczeń 2016 r.

2016-02-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2016 roku:
a) EBI
1. RB nr 1/2016 z dn. 14.01.2016 r. – Raport miesięczny – grudzień 2015 r.
2. RB nr 2/2016 z dn. 29.01.2016 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
15 lutego 2016 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.
25 lutego 2016 r. – publikacja raportu rocznego za 2015 rok.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 r.

2016-01-29

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2016 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku
Raport roczny za 2015 rok – 25 lutego 2016 roku
Raport za I kwartał 2016 roku -12 maja 2016 roku
Raport za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku
Raport za III kwartał 2016 roku -10 listopada 2016 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - grudzień 2015 r.

2016-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2015 roku:
a) EBI
1. RB nr 26/2015 z dn. 14.12.2015 r. – Raport miesięczny – listopad 2015 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
Do 31 stycznia 2016 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - listopad 2015 r.

2015-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2015 roku:
a) EBI
1. RB nr 23/2015 z dn. 06.11.2015 r. – Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego.
2. RB nr 24/2015 z dn. 12.11.2015 r. – Raport miesięczny – październik 2015 r.
3. RO nr 25/2015 z dn. 12.11.2015 r. – Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2015 r. oraz styczniu 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 stycznia 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

2015-11-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - październik 2015 r.

2015-11-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2015 roku:
a) EBI
1. RB nr 22/2015 z dn. 14.10.2015 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2015 r.
b) ESPI
1. RB nr 10/2015 z dn. 09.10.2015 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. RB nr 11/2015 z dn. 09.10.2015 r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
12 listopada 2015 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego

2015-11-06

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku otrzymał od akcjonariusza spółki – Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o ustanowieniu na 268.537 akcjach Emitenta posiadanych przez akcjonariusza zastawu finansowego i rejestrowego na rzecz ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - wrzesień 2015 r.

2015-10-14

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2015 roku:
a) EBI
1. RB nr 21/2015 z dn. 14.09.2015 r. – Raport miesięczny – sierpień 2015 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
12 listopada 2015 r. – planowana publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - sierpień 2015 r.

2015-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2015 roku:
a) EBI
1. RO nr 19/2015 z dn. 03.08.2015 r. – Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
2. RB nr 20/2015 z dn. 10.08.2015 r. – Raport miesięczny – lipiec 2015 r.
b) ESPI
1. RB nr 7/2015 z dn. 07.08.2015 r. – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
2. RB nr 8/2015 z dn. 07.08.2015 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
3. RB nr 9/2015 z dn. 10.08.2015 r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 października 2015 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
 

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - lipiec 2015 r.

2015-08-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2015 roku:
a) EBI
1. RB nr 17/2015 z dn. 10.07.2015 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2015 r.
2. RB nr 18/2015 z dn. 30.07.2015 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 września 2015 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

2015-08-03

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

2015-07-30

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2015 r. Raport za II kwartał 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 3 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2015 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny - czerwiec 2015 r.

2015-07-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2015 roku:
a) EBI
1. RB nr 15/2015 z dn. 08.06.2015 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08.06.2015 r.
2. RB nr 16/2015 z dn. 09.06.2015 r. – Raport miesięczny – maj 2015 r.
b) ESPI
1. RB nr 6/2015 z dn. 08.06.2015 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2015 roku
3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
14 sierpnia 2015 r. – planowana publikacja raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – maj 2015 r.

2015-06-09

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 10/2015 z dn. 12.05.2015 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 2. RB nr 11/2015 z dn. 14.05.2015 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2015 r. 3. Raport kwartalny nr 12/2015 z dn. 14.05.2015 r. -Raport okresowy za I kwartał 2015 r. 4. RB nr 13/2015 z dn. 27.05.2015 r. – Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego 5. RB nr 14/2015 z dn. 27.05.2015 r. – Zawarcie aneksu z Polkomtel Sp. z o.o. b) ESPI 1. RB nr 4/2015 z dn. 12.05.2015 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2015r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 lipca 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08.06.2015 r.

2015-06-08

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.06.2015 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu z Polkomtel Sp. z o.o.

2015-05-27

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany przez Polkomtel Sp. z o.o. aneks do umowy na usługę Muzodajnia. Przedmiotem aneksu do umowy z dnia 18 lipca 2008 roku, która określa zasady współpracy w ramach serwisu Muzodajnia, jest zlecenie przez Polkomtel rozbudowy serwisu Muzodajnia, w szczególności zmian funkcjonalnych, aplikacji i warstwy graficznej systemu, w celu istotnego podniesienia atrakcyjności serwisu dla klientów. Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisany aneks za istotny ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży usług objętych umową oraz stabilność współpracy w dłuższym horyzoncie czasowym. Podpisanie aneksu stanowi dla e-Muzyka S.A. znaczący krok w kierunku realizacji długofalowej strategii rozwoju i umacniania pozycji wiodącego agregatora kontentu muzycznego w Polsce. Przedłużenie współpracy z Polkomtel oraz zlecona rozbudowa serwisu, pozwoli na dalszy rozwój Muzodajni – czołowego serwisu z muzyką cyfrową w Polsce.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego

2015-05-27

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariusza spółki – Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o ustanowieniu na 550.501 akcjach Emitenta posiadanych przez akcjonariusza zastawu finansowego i rejestrowego na rzecz ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

2015-05-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – kwiecień 2015 r.

2015-05-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 9/2015 z dn. 14.04.2015r. – Raport miesięczny – marzec 2015r. b) ESPI 1. RB nr 1/2015 z dn. 17.04.2015r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji 2. RB nr 2/2015 z dn. 17.04.2015r. – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 3. RB nr 3/2015 z dn. 17.04.2015r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 maja 2015 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015r. 8 czerwca 2015r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2015-05-12

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 08 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – marzec 2015 r.

2015-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 8/2015 z dn. 13.03.2015 r. – Raport miesięczny – luty 2015 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 maja 2015 r. – planowana publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – luty 2015 r.

2015-03-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 5/2015 z dn. 16.02.2015r. – Raport miesięczny – styczeń 2015 r. 2. RO nr 6/2015 z dn. 16.02.2015r. – Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 3. RO nr 7/2015 z dn. 25.02.2015r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 kwietnia 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2014 r.

2015-02-25

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2014 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

2015-02-16

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – styczeń 2015 r.

2015-02-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 1/2015 z dn. 09.01.2015 r. – Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego 2. RB nr 2/2015 z dn. 14.01.2015 r. – Raport miesięczny – grudzień 2014 r. 3. RB nr 3/2015 z dn. 30.01.2015 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 4. RB nr 4/2015 z dn. 30.01.2015 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 16 lutego 2015r . – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. 25 lutego 2015 r. – publikacja raportu rocznego za 2014 rok.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 r.

2015-01-30

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach: Raport za IV kwartał 2014 roku – 16 lutego 2015 roku Raport roczny za 2014 rok – 25 lutego 2015 roku Raport za I kwartał 2015 roku -14 maja 2015 roku Raport za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku Raport za III kwartał 2015 roku -12 listopada 2015 roku Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2015-01-30

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 29 stycznia 2015 roku (i) otrzymał rezygnacje złożone przez: Pana Olafa Szymanowskiego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Bagińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz (ii) otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza Empik Media & Fashion S.A., który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki powołał: Pana Krzysztofa Rabiańskiego na Członka Rady Nadzorczej, Panią Ewę Szmidt-Belcarz na Członka Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Rabiański posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami na poziomie korporacyjnym w Polsce i za granicą. Karierę zawodową rozpoczął w PepsiCo Foods / Frito Lay. W latach 1999-2003 pracował w grupie Pilkington na stanowisku Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W latach 2003-2006 w ramach grupy Pilkington pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Regionalnego Dyrektora Finansowego na Skandynawię. W 2006 roku został Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu spółki Żywiec Zdrój S.A. z grupy Danone, gdzie zajmował się wsparciem procesu budowania udziału w rynku i silnej marki na rynku lokalnym. W 2011 roku dołączył do Grupy Polpharma, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego będąc odpowiedzialnym za finansowanie ekspansji, zarządzanie długiem i ryzykiem finansowym oraz budowanie wartości firmy. Pani Ewa Szmidt-Belcarz 2 lutego 2015 r. obejmie funkcję prezesa zarządu Empiku Sp. z o.o. Poprzednio zajmowała stanowisko partnera w McKinsey & Company, gdzie kierowała pionem sprzedaży detalicznej i dóbr konsumenckich. Doradzała wielu firmom w kształtowaniu strategii marketingowo-sprzedażowej. Wcześniej zajmowała różne stanowiska w pionach marketingu firm działających na rynku dóbr konsumenckich w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – grudzień 2014 r.

2015-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 23/2014 z dn. 15.12.2014 r. – Raport miesięczny – listopad 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). Do 31 stycznia 2015 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – listopad 2014 r.

2014-12-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 21/2014 z dn. 13.11.2014 r. – Raport miesięczny – październik 2014 r. 2. Raport kwartalny nr 22/2014 z d. 13.11.2014 r. – Raport okresowy za III kwartał 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2014 r. oraz styczniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 stycznia 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2014 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – październik 2014 r.

2014-11-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 20/2014 z dn. 14.10.2014 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 13 listopada 2014 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny – wrzesień 2014 r.

2014-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 19/2014 z dn. 15.09.2014 r. – Raport miesięczny – sierpień 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 13 listopada 2014 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Raport miesięczny ? wrzesień 2014 r.

2014-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 19/2014 z dn. 15.09.2014 r. ? Raport miesięczny ? sierpień 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 13 listopada 2014 r. ? publikacja raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Knaź – Prezes Zarządu, Jan Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce.

Akceptuje