Naszą siłą jest muzyka

Jesteśmy największym agregatorem muzyki cyfrowej w Polsce. Z nami możesz więcej!

Zawarcie umowy pożyczki.

2022-11-09

Zarząd e-muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada 2022 roku, zawarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki ze spółką pod firmą Going Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie, na mocy której pożyczył Going Sp. z o.o. kwotę 2.000.000 słownie: dwa miliony złotych.
Pożyczka jest oprocentowana w oparciu o zmienną stawkę oprocentowania skonstruowaną w oparciu o wskaźnik Wibor 3M powiększony o marżę. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą spłacane kwartalnie. Zwrot kwoty pożyczki nastąpi do dnia 9 listopada 2023 roku.
Pożyczkobiorcom przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Warunki podpisanych umów pożyczek nie odbiegają od standardów rynkowych.

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Zawarcie umowy pożyczki.

2022-10-28

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2022 roku, zawarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki ze spółką pod firmą Going Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie, na mocy której pożyczył Going Sp. z o.o. kwotę 1.500.000 słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych,
Pożyczka jest oprocentowana w oparciu o zmienną stawkę oprocentowania skonstruowaną w oparciu o wskaźnik Wibor 3M powiększony o marżę. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą spłacane kwartalnie. Zwrot kwoty pożyczki nastąpi do dnia 28 października 2023 roku.

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego e-muzyka Spółka Akcyjna za II kwartał 2022 rok

2022-09-26

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 26 września 2022 roku od Pana Jarosława Karasińskiego, pismo stanowiące zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o zawarciu przez Pana Jacka Wolskiego, Jarosława Karasińskiego oraz Piotra Bućko porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 6) ww. ustawy wraz z aktualizacją liczby akcji reprezentowanych przez ww. akcjonariuszy Spółki.
W przesłanym zawiadomieniu akcjonariusze będący stronami ww. porozumienia przedstawiają, że posiadają łącznie powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z uwagi na ustanowienie przez Sąd zabezpieczenie dotyczące wykonywania prawa głosów z akcji serii F.
Pełna treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.2

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

2022-08-24

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), od akcjonariusza Spółki Empik S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu pakietu akcji Spółki. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie zawiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

2022-08-24

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), od akcjonariusza Spółki Empik S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o nabyciu pakietu akcji Spółki. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 roku.

2022-06-29

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022r. reprezentowane było 50,65% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:
– Empik S.A., która wykonywała prawo głosu z 6 031 818, co dawało 84,10% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 42,60% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym.

❭ Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Dodatkowe dokumenty na potrzeby ZWZA – opinia zarządu w sprawie wniosku akcjonariuszy

2022-06-28

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) w załączeniu do niniejszego raporty przedstawia opinię Zarządu sporządzoną w trybie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, 2140, z 2022 r. poz. 872. ze zm.), dotyczącą wniosku zgłoszonego przez akcjonariuszy Spółki – Jacka Wolskiego, Piotra Czernka oraz Jarosława Karasińskiego – w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

❭ Podstawa prawna:

Inne uregulowania

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Żądanie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

2022-06-08

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 07 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), żądanie umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,NWZA”), które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku, godzina 10:00. Akcjonariusz Jacek Wolski, Piotr Czernek oraz Jarosław Karasiński złożyli wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. Treść proponowanej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

Inne uregulowania

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-muzyka S.A.

2022-05-30

Zarząd e-muzyka S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku, otrzymał od pełnomocnika Spółki zawiadomienie o odebraniu z Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie XX Gc 165/21 odpisu postanowienia z dnia 23 maja 2022 roku o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały nr 03/01/2021 z dn. 18 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Ustanowione przez Sąd zabezpieczenie zakazuje umieszczania na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na liście obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia akcji serii F oraz liczby przysługujących z nich głosów oraz zakazanie uwzględniania głosów oddanych z akcji serii F przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz przy obliczaniu kworum na Walnym Zgromadzeniu do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Od postanowienia Emitentowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 10 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2022-04-14

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 11 maja 2022 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 1b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.

2022-04-14

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. otrzymał od Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania na dzień 11 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie, o którym mowa powyżej, wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie informacji przekazanej na podstawie art. 69 w. zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie

2021-06-25

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad ZWZA Spółki w dniu 25 czerwca 2021r. reprezentowane było 95,94% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– Empik S.A., która wykonywała prawo głosu z 12 674 963, co dawało 93,30% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 89,51% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym.

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie informacji przekazanej na podstawie art. 69 w. zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie

2021-06-07

Zarząd e-Muzyka S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że otrzymał od Pana Jarosława Karasińskiego, pismo stanowiące informację przekazywaną na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zawarciu przez Pana Jacka Wolskiego, Piotra Czernek, Jarosława Karasińskiego oraz Piotra Bućko porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy oraz o spadku udziału procentowego akcji Zawiadamiających w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Emitenta na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

2021-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 2 czerwca 2021 roku od Pana Jacka Wolskiego oraz Pana Piotra Czernek, drogą elektroniczną, w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki e-Muzyka.
Treść nadesłanych pism stanowi załącznik do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2021-05-28

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 25 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Skup akcji własnych e-Muzyka S.A.

2021-05-27

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 15/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku, z dniem 28 maja 2021 roku rozpocznie program skupu akcji własnych („Skup Akcji własnych”).

W ramach Skupu Akcji własnych akcje nabywane będą za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

Emitent w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałą NWZA uprawniony jest do nabycia do 1.484.848 akcji własnych. Skup będzie trwał w okresie od 28 maja 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane.

Akcje własne będą nabywane na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „NewConnect”, w wyniku składania zleceń maklerskich.

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2021-02-24

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2021 roku, otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis postanowienia o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały nr 03/01/2021 z dn. 18 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez wstrzymanie jej wykonania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał z Sądu Okręgowego samego pozwu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zawarcie zabezpieczonych umów kredytowych z mBank S.A.

2021-02-10

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2021 roku, zostały podpisane przez Zarząd Emitenta, jako kredytobiorcę, następujące umowy kredytu ze spółką mBank S.A.:

a. umowa o kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

b. umowa o kredyt obrotowy w kwocie 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na uzupełnienie kapitału obrotowego po ewentualnej wypłacie dywidendy. Warunkiem uruchomienia kredytu jest wypłata dywidendy.

Oba kredyty są oprocentowane w oparciu o zmienną stawkę oprocentowania skonstruowaną w oparciu o wskaźnik Wibor 1M powiększony o marżę. Spłata obu kredytów została zabezpieczona przez Spółkę. Umowy kredytowe zawarte zostają na okres 24 miesięcy.

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zawarcie istotnej umowy - nabycia udziałów e-Muzyka S.A.

2021-01-18

Zarząd e-Muzyka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 stycznia 2021 roku, w wykonaniu uchwały nr 03/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 18 stycznia 2021 roku oraz umowy objęcia akcji serii „F”, zawarł ze spółką pod firmą Empik S.A. z siedzibą w Warszawie umowę przeniesienia własności aportu w postaci 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) udziałów w spółce Empik Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000736856, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Empik Ventures sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Empik Ventures sp. z o.o. (dalej „Udziały”).

Wartość godziwa Udziałów została oszacowana w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kwotę 25.705.759 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięć tysięcy i siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) na podstawie wyceny wartości godziwej Empik Venture sp. z o.o. sporządzonej przez Ground Frost Sp. z o.o. na dzień 31 października 2020 r. (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) („Wycena”) oraz opinii biegłego rewidenta z badania Wyceny z dnia 18 grudnia 2020 r. sporządzonej przez Polską Grupę Audytorską sp. z o.o. sp.k., w imieniu której działała biegły rewident Bartłomiej Kurylak (biegły rewident nr 12534), oraz opisana została szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2020 roku sporządzonym na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2021 r. e-Muzyka S.A.

2021-01-18

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

❭ Podstawa prawna:

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad NWZA Spółki w dniu 18 stycznia 2021r. reprezentowane było 92,31% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– Empik S.A., która wykonywała prawo głosu z 6 031 818 akcji, co dawało 86,93% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 80,25% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,

– Jacek Wolski, który wykonywał prawo głosu z 378 000 akcji, co dawało 5,45% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 5,03% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,

– Piotr Czernek, który wykonywał prawo głosu z 420 000 akcji, co dawało 6,05% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 5,59% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu e-Muzyka S.A.

2021-01-15

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 15 stycznia 2021 roku od Pana Jarosława Karasińskiego, pismo stanowiące zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o zawarciu przez Pana Jacka Wolskiego, Piotra Czernek, Jarosława Karasińskiego oraz Piotra Bućko porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Dodatkowa dokumentacja dla NWZA e-Muzyka S.A.

2020-12-31

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zwołania na dzień 18 stycznia 2021 roku, godzina 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje dodatkową dokumentację jaka zostanie przedstawiona na NWZA.

Rozszerzony porządek obrad NWZA e-Muzyka S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza E-MUZYKA S.A.

2020-12-30

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), żądanie umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które zostało zwołane na dzień 18 stycznia 2021 roku, godzina 10:00.

Akcjonariusz Jacek Wolski złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad NWZA dodatkowego puntu porządku obrad obejmującego podjęcie uchwał w sprawie anulowania pożyczek i przeglądu opcji strategicznych oraz w sprawie wypłaty dywidendy.

Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 stycznia 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie anulowania pożyczek i przeglądu opcji strategicznych oraz w sprawie wypłaty dywidendy.

7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się uzupełnione projekty uchwał.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2020-12-22

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 stycznia 2021 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości opinię Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, a także proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F („Opinia Zarządu”).

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz Opinia Zarządu stanowią Załączniki do niniejszego raportu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.

2020-12-22

Zarząd „e-Muzyka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 roku otrzymał od Empik S.A. z siedzibą w Warszawie tj. Akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania na dzień 18 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) oraz umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ.

Żądanie, o którym mowa powyżej wraz z projektami uchwał NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Spłata pożyczki e-Muzyka S.A.

2020-12-04

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 04 grudnia 2020 roku, powziął wiadomość o przedterminowej spłacie przez Empik S.A. z/s w Warszawie, w całości, kwoty pożyczki udzielonej ww. podmiotowi przez Emitenta na mocy umowy pożyczki z dnia 8 kwietnia 2020 roku. Kwota pożyczki – 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) – została zwrócona Emitentowi wraz z należnymi odsetkami.

O zawarciu umowy pożyczki z Empik S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

2020-09-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 września 2020 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Łukasz Kmiecik. W oświadczeniu o rezygnacji Pan Łukasz Kmiecik nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.

Rada Nadzorca powołała z dniem 25.09.2020 r. w drodze kooptacji Natalię Korzeniecką-Walak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A.

Emitent informuje również, że w dniu 25 września 2020 roku wygasła delegacja Pana Piotra Światka do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Łukasza Kmiecika powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Rezygnacja osoby nadzorującej

2020-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Robert Knaź.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki e-Muzyka S.A.

2020-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Prezesa Zarządu rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Adrian Ciepichał.

Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Jana Ejsmonta powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Świątka do czasowego, na okres 3 miesięcy, pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

2020-06-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku, godzina 10:00.

Akcjonariusz Empik S.A. złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.

Akcjonariusz Jacek Wolski złożył wniosek o umieszczenie w porządku obraz ZWZA dodatkowego puntu porządku obrad obejmującego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku.

Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku
13. Zamknięcie obrad.

Przy czym żądane przez z ww. Akcjonariuszy punkty porządku obrad oznaczone zostały jako pkt. odpowiednio 11 i 12.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się uzupełnione projekty uchwał.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu, Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2020-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu, Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Zawarcie umowy pożyczki E-MUZYKA S.A.

2020-04-08

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 08 kwietnia 2020 roku, zawarł jako Pożyczkodawca umowę pożyczki z akcjonariuszem Spółki – Empik S.A. z/s w Warszawie, na mocy której pożyczył Empik S.A. kwotę 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Pożyczka jest oprocentowana w oparciu o zmienną stawkę oprocentowania skonstruowaną w oparciu o wskaźnik Wibor 3M powiększony o marżę. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą spłacane kwartalnie. Zwrot kwoty pożyczki nastąpi do dnia 31 marca 2021 roku.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Warunki podpisanej umowy pożyczki nie odbiegają od standardów rynkowych.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji e-Muzyka S.A.

2019-10-23

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuję, że otrzymał w dniu 23 października 2019 roku od Pana Piotra Czernek informację datowaną na ten sam dzień o następującej treści: „Na podstawie art.69 ust.1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku _ Dz. U. nr 148 poz. 1539, z późn. zm._ zawiadamiam o przekroczeniu progu 5% w wyniku transakcji z dnia 11 października 2019, kiedy to nabyłem 1 000 akcji Spółki za średnią cenę 2 złote 16 gr za akcję.

Stan posiadania akcji przed transakcją: 374.962 akcji, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed transakcją: 4,988%, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 374.962 głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 4,988%.

Stan posiadania akcji po transakcji: 375.962 akcji, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po transakcji: 5,002%, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 375.962 głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 5,002%”

W przekazanej informacji Pan Piotr Czernek wskazał, iż „Zamierzam zwiększać lub zmniejszać ilość posiadanych akcji spółki w zależności od ewolucji wyników finansowych spółki oraz jej ceny na giełdzie.”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2019 r.

2019-06-18

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad WZA Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– Empik S.A., która wykonywała prawo głosu z 6 031 818 akcji, co dawało 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 80,25% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym.

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu, Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2019-05-21

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 czerwca 2019 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu, Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

2019-05-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.

❭ Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu, Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 r. e-Muzyka S.A.

2019-03-08

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 rok.

❭ Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu, Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 r. e-Muzyka S.A.

2019-01-25

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2019 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok – 8 marca 2019 roku
Raport za I kwartał 2019 roku -14 maja 2019 roku
Raport za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
Raport za III kwartał 2019 roku -14 listopada 2019 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

❭ Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu, Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2018 r.

2018-05-09

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad WZA Spółki w dniu 9 maja 2018 r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– Empik S.A., która wykonywała prawo głosu z 6 031 818 akcji, co dawało 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 80,25% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym.

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Powołanie Prezesa Zarządu e-Muzyka Spółka Akcyjna

2018-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07 maja 2018 roku Rada Nadzorcza powołała ze skutkiem od dnia 08 maja 2018 roku nowego Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, w osobie Pana Adriana Ciepichał.

a) Pan Adrian Ciepichał pełnić będzie u Emitenta funkcję Prezesa Zarządu. Ww. został powołany na okres obecnie trwającej kadencji Zarządu, która upływa wraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

b) Pan Adrian Ciepichał ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku Master od Business Administration. Pan Adrian Ciepichał od maja 2015 roku pełnił funkcję General Manager w Tidal Polska. Wcześniej, przez ponad 2 lata kierował WiMP Music. Był również szefem działu digital polskiego oddziału Universal Music Polska, a także Dyrektorem Sprzedaży w Monolith Video.

c) Działalność wykonywana przez Pana Adriana Ciepichał poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.

d) Pan Adrian Ciepichał w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych spółek prawa handlowego. Pan Adrian Ciepichał w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego. Pan Adrian Ciepichał w okresie od stycznia 2013 roku do kwietnia 2018 roku pełnił funkcję prokurenta w Tidal Sp. z o.o. Pan Adrian Ciepichał nie jest wspólnikiem spółek prawa handlowego.

e) W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adrian Ciepichał nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adrian Ciepichał nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adrian Ciepichał pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) Pan Adrian Ciepichał nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Pan Adrian Ciepichał nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu e-Muzyka Spółka Akcyjna

2018-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07 maja 2018 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Roberta Knaź z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

❭ Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2018-04-13

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 „Spółka”, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych „KSH” zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Walne Zgromadzenie” na dzień 09 maja 2018 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A. – komunikat od dotychczasowego i nowego akcjonariusza E-MUZYKA S.A.

2017-12-29

Raport bieżący 8/2017

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. – dalej „Emitent”, w nawiązaniu o raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącego przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta, niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku otrzymał od dotychczasowego akcjonariusza Emitenta – spółki Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr – dalej „Bookzz” – zawiadomienie o zbyciu wszystkich posiadanych przez Bookzz akcji Emitenta na rzecz spółki zależnej – Empik S.A. z siedzibą w Warszawie – dalej „Empik” – wraz z informacją, iż proces przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta nadal będzie kontynuowany, przy czym akcje Emitenta w strukturze właścicielskiej grupy Bookzz będą bezpośrednio w posiadaniu Empik, który będzie wykonywał bezpośrednio funkcje właścicielskie poprzez korzystanie z uprawnień wynikających z akcji Emitenta.

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta E-MUZYKA S.A.

2017-12-29

❭ Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. – dalej „Emitent” – informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała od Empik S.A. z siedzibą w Warszawie – dalej „Empik” , jako podmiotu związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu przez Empik w dniu 28 grudnia 2017 roku 6.031.818 – słownie: szczęść milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście -zwykłych akcji na okaziciela Emitenta, reprezentujących 80,25% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 2,13 złotych za jedną akcję.
Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji E-MUZYKA S.A.

2017-12-29

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd e-Muzyka S.A. – dalej „Emitent” – informuje, że otrzymał w dniu 29 grudnia 2017 roku od Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr – dalej „Bookzz” – oraz Empik S.A. z siedzibą w Warszawie – dalej „Empik” – informację:
a). od Bookzz, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów u Emitenta w związku ze sprzedażą w dniu 28 grudnia 2017 roku 6.031.818 akcji Emitenta, które stanowiły 80,25% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 6.031.818 głosów, stanowiących 80,25% ogólnej liczby głosów, w wyniku, której to transakcji Bookzz przestał być akcjonariuszem Emitenta,

b). od Empik, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu progu 75% w ogólnej liczbie głosów u Emitenta w związku z nabyciem w dniu 28 grudnia 2017 roku 6.031.818 akcji Emitenta, które stanowiły 80,25% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 6.031.818 głosów, stanowiących 80,25% ogólnej liczby głosów,

Po dokonaniu powyższych transakcji Empik posiada bezpośrednio 6 031 818 akcji Emitenta reprezentujących 80,25% kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, natomiast Bookzz nie posiada już żadnych akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 roku

2017-06-20

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad WZA Spółki w dniu 20 czerwca 2017 r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– Bookzz Holding Limited, który wykonywał prawo głosu z 6 031 818 akcji, co dawało 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 80,25% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym

Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

2017-05-31

❭ Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie _,,Emitent”, ,,Spółka”_ informuje, iż w dniu 30 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło _drogą elektroniczną_, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki _,,ZWZA”_, które zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2017 roku, godzina 12:00.
Akcjonariusz Bookzz Holdings Limited złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego:
– zmianę statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Zmiana Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
przy czym żądany przez ww. akcjonariusza punkt porządku obrad oznaczony został jako 10.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zgłoszone przez ww. Akcjonariusza projekty uchwał.
Stosowne do dyspozycji art. 402 §2 zd. 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z projektem uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki przekazanych przez ww. akcjonariusza :
a_ w §14 ust. 2 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe lit. b_ i c_ i w ich miejsce ma zostać dodana nowa lit. b_
dotychczasowa treść §14 ust. 2 lit. b_ i c_:
„b_ 1 _jednego_ członka Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez pana Roberta Knaź powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
c_ 1 _jednego_ członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
proponowana treść §14 ust. 2 lit. b_:
„2 _dwóch_ członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
b_ w §11 Statutu Spółki wykreślona ma być dotychczasowa treść ust. 1 i w jego miejsce wpisana ma być nowy ust. 1:
dotychczasowa treść §11 ust. 1:
Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza NFI Empik Media & Fashion S.A., pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% _słownie: dwadzieścia pięć procent_ akcji Spółki
proponowana treść §11 ust. 1:
„Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza Bookzz Holdings z siedzibą w Limasoll, Cypr, pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% _słownie: dwadzieścia pięć procent_ akcji Spółki.”
c_ w §14 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe ust. 11 i 12 i w ich miejsce wpisane mają być nowe ust. 11 i 12:
dotychczasowa treść §14 ust. 11 i 12:
„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość _telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady_. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 12, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 11 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej”
proponowana treść §14 ust. 11 i 12:
„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość _telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady_. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 11, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 10 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2017-05-19

❭ Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 20 czerwca 2017 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

2017-04-19

Raport bieżący 1/2017

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

e-Muzyka S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2016.

Zarząd wnioskuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.368.929,50 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy, tj. łącznie kwoty 5.562.332,84 złotych (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złotych i osiemdziesiąt cztery groszy), tj. w kwocie po 0,74 złotych (zero złotych siedemdziesiąt cztery groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 19 kwietnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Niezależnie od powyższego decyzję w przedmiocie podziału zysku i wypłaty ewentualnej dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Emitenta. W przypadku przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy Walne Zgromadzenie Emitenta określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A.

2016-12-30

Raport bieżący 5/2016

❭ Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. („Emitent”), mając na uwadze interes Emitenta, niniejszym informuje o podjęciu wraz ze spółką Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr – akcjonariuszem dominującym Emitenta („Bookzz”), decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez Emitenta oraz Bookzz opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem Emitenta.

Na obecnym etapie przeglądu rozważane będą różne opcje m.in. utrzymanie istniejącej struktury właścicielskiej, zmniejszenie progu zaangażowania Bookzz, poszukiwanie dla Emitenta inwestora strategicznego, w tym branżowego lub finansowego, dokonanie innej transakcji, jak również niepodejmowanie jakichkolwiek działań tego typu. W ramach przeglądu opcji strategicznych wybrane podmioty będą mogły zostać dopuszczone do przeprowadzenia badania stanu Emitenta.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji nie zostały dotąd podjęte przez zarząd Emitenta i nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Zawiadomienie o połączeniu głównego akcjonariusza Emitenta - Empik Media & Fashion S.A. z Bookzz Holdings Limited

2016-12-30

Raport bieżący 4/2016
Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od spółki pod firmą Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Bookzz”) o dokonanym w dniu 12 grudnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Limassol zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na transgraniczne połączenie spółki Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie („EMF”) jako spółki przejmowanej z Bookzz jako spółką przejmującą („Transgraniczne Połączenie”), w wyniku czego Bookzz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązku EMF, w szczególności Bookzz stała się akcjonariuszem Emitenta.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed rejestracją Transgranicznego Połączenia Bookzz była pośrednio (za pośrednictwem EMF jako swojego podmiotu zależnego) większościowym akcjonariuszem Emitenta. W wyniku rejestracji Transgranicznego Połączenia nie doszło do jakiejkolwiek zmiany wielkości pakietu akcji Emitenta będącego w posiadaniu EMF/Bookzz. Rejestracja Transgranicznego Połączenia nie wiąże się z osiągnieciem lub przekroczeniem przez Bookzz jakiegokolwiek progu ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bookzz po Transgranicznym Połączeniu posiada akcje Spółki w łącznej liczbie 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym Spółki oraz taką samą liczbę w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2016 roku

2016-06-15

Raport bieżący 3/2016

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad WZA Spółki w dniu 15 czerwca 2016r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– Empik Media & Fashion S.A., która wykonywała prawo głosu z 6 031 818 akcji, co dawało 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 80,25% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

15-06-2016 Robert Knaź Prezes Zarządu
15-06-2016 Jan Ejsmont Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2016-05-19

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 „Spółka”, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych „KSH” zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Walne Zgromadzenie” na dzień 15 czerwca 2016 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

2015-10-09

Raport bieżący 11/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 09 października 2015 roku od Empik Media & Fashion S.A. informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Empik Media & Fashion S.A. („EMF”) niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku transakcji nabycia akcji

e – Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rozliczonych w dniu 09 października 2015 roku, EMF zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% w Spółce, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaną transakcją EMF posiadał 5 750 856 akcji Spółki, co stanowiło 76,51% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych EMF przysługiwało 5 750 856 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 76,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z istniejącym pomiędzy EMF a panem Robertem Knaź („Akcjonariusz”) porozumieniem z dnia 21 lutego 2011 roku dotyczącym zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prowadzeniu trwałej polityki wobec Spółki („Porozumienie”), EMF przysługiwało łącznie z Akcjonariuszem 6 031 818 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 80,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy strony Porozumienia uzgodniły, iż obowiązki wynikające z art. 87 ust 5 i 6 Ustawy będą wykonywane przez EMF.

W wyniku transakcji nabycia 280 962 akcji Spółki, co stanowiło 3,74% w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, rozliczonych w dniu 09 października 2015 roku, EMF posiada akcje Spółki w łącznej liczbie 6 031 818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym Spółki oraz taką samą liczbę w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Z chwilą nabycia ww. akcji Porozumienie z Akcjonariuszem wygasło.

Wobec przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki EMF informuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia EMF nie planuje nabywać kolejnych akcji Spółki.”

Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-10-09

Raport bieżący 10/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 października 2015 roku otrzymał sporządzone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Pana Roberta Knaź – Prezesa Zarządu Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku umowy sprzedaży akcji rozliczonej w dniu 9 października 2015 roku, Pan Roberta Knaź sprzedał 280.962 akcji Emitenta, po cenie wynoszącej 3,72 zł za jedną akcję. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

2015-08-10

Raport bieżący 9/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 10 sierpnia 2015 roku od Empik Media & Fashion S.A. informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Empik Media & Fashion S.A. („EMF”) niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku transakcji nabycia akcji e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rozliczonych w dniu 6 sierpnia 2015 roku, EMF zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% w Spółce, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, przekraczając również ponad 75% udział w ogólnej licznie głosów w Spółce.

Przed dokonaną transakcją EMF posiadał 5 482 319 akcji Spółki, co stanowiło 72,94% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych EMF przysługiwało 5 482 319 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 72,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z istniejącym pomiędzy EMF a panem Robertem Knaź („Akcjonariusz”) porozumieniem z dnia 21 lutego 2011 roku dotyczącym zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prowadzeniu trwałej polityki wobec Spółki („Porozumienie”), EMF przysługiwało łącznie z Akcjonariuszem 6 031 818 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 80,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy strony Porozumienia uzgodniły, iż obowiązki wynikające z art. 87 ust 5 i 6 Ustawy będą wykonywane przez EMF.

W wyniku transakcji nabycia 268 537 akcji Spółki, co stanowiło 3,57% w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, rozliczonych w dniu 6 sierpnia 2015 roku, EMF posiada akcje Spółki w łącznej liczbie 5 750 856, co stanowi 76,51% w kapitale zakładowym Spółki oraz taką samą liczbę w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto w związku z Porozumieniem, EMF łącznie z Akcjonariuszem posiada 6 031 818 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 80,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki EMF informuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia EMF będzie nabywał akcje Spółki w celu umożliwienia EMF realizacji założonej długoterminowej strategii rozwoju Spółki oraz wykonania ciążących na EMF zobowiązań.”

Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-08-07

Raport bieżący 8/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2015 roku otrzymał sporządzone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Pana Roberta Knaź – Prezesa Zarządu Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomień, w wyniku umowy sprzedaży akcji rozliczonej w dniu 6 sierpnia 2015 roku, Pan Roberta Knaź sprzedał 268.537 akcji Emitenta stanowiący 3,57% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadających 3,57% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, po cenie jednostkowej wynoszącej 3,72 zł za jedną akcję. W zawiadomieniu Pan Robert Knaź oświadcza, że przed dokonaniem transakcji posiadał 549.499, stanowiących 7,31% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadających 7,31% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

2015-08-07

Raport bieżący 7/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Roberta Knaź – Prezesa Zarządu Emitenta, że w wyniku umowy sprzedaży akcji rozliczonej w dniu 6 sierpnia 2015 roku nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, powodująca zmniejszenia udziału Pana Roberta Knaź w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W zawiadomieniu Pan Robert Knaź oświadcza, że przed dokonaniem transakcji posiadał 549.499 akcji, co stanowiło odpowiednio 7,31% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadało 7,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji Pan Robert Knaż posiada 280.962 głosów, co stanowi odpowiednio 3,74% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiada 3,74 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2015 roku

2015-06-08

Raport bieżący 3/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku otrzymał sporządzone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Pana Roberta Knaź – Prezesa Zarządu Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Zgodnie z treścią zawiadomień, w wyniku umowy sprzedaży akcji rozliczonej w dniu 16 kwietnia 2015 roku, Pan Roberta Knaź sprzedał 550.501 akcji Emitenta stanowiący 7,32% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadających 7,32% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę wynoszącą 2.050.000 złotych (tj. 3,72 zł za jedną akcję). W zawiadomieniu Pan Robert Knaź oświadcza, że przed dokonaniem transakcji posiadał 1.100.000, stanowiących 14,63% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadających 14,63% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

e-Muzyka S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2015-05-12

Raport bieżący 2/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Roberta Knaź – Prezesa Zarządu Emitenta, że w wyniku umowy sprzedaży akcji rozliczonej w dniu 16 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, powodująca zmniejszenia udziału Pana Roberta Knaź w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 10% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W zawiadomieniu Pan Robert Knaź oświadcza, że przed dokonaniem transakcji posiadał 1.100.000, co stanowiło odpowiednio 14,63% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadało 14,63 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji Pan Robert Knaż posiada 549.499 głosów, co stanowi odpowiednio 7,31% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiada 7,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

e-Muzyka S.A. Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-04-17

Raport bieżący 3/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku otrzymał sporządzone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Pana Roberta Knaź – Prezesa Zarządu Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomień, w wyniku umowy sprzedaży akcji rozliczonej w dniu 16 kwietnia 2015 roku, Pan Roberta Knaź sprzedał 550.501 akcji Emitenta stanowiący 7,32% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadających 7,32% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę wynoszącą 2.050.000 złotych (tj. 3,72 zł za jedną akcję). W zawiadomieniu Pan Robert Knaź oświadcza, że przed dokonaniem transakcji posiadał 1.100.000, stanowiących 14,63% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadających 14,63% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

e-Muzyka S.A. Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

2015-04-17

Raport bieżący 2/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Roberta Knaź – Prezesa Zarządu Emitenta, że w wyniku umowy sprzedaży akcji rozliczonej w dniu 16 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, powodująca zmniejszenia udziału Pana Roberta Knaź w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 10% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W zawiadomieniu Pan Robert Knaź oświadcza, że przed dokonaniem transakcji posiadał 1.100.000, co stanowiło odpowiednio 14,63% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiadało 14,63 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji Pan Robert Knaż posiada 549.499 głosów, co stanowi odpowiednio 7,31% kapitału zakładowego Emitenta i odpowiada 7,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

e-Muzyka S.A. Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

2014-04-17

Raport bieżący 1/2015

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 17 kwietnia 2015 roku od Empik Media & Fashion S.A. informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Empik Media & Fashion S.A. („EMF”) niniejszym zawiadamia, iż w wyniku transakcji nabycia akcji e – Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rozliczonych w dniu 16 kwietnia 2015 roku, EMF zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% w Spółce, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaną transakcją EMF posiadał 4 931 818 akcji Spółki, co stanowiło 65,41% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych EMF przysługiwało 4.931.818 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z istniejącym pomiędzy EMF a panem Robertem Knaź („Akcjonariusz”) porozumieniem z dnia 21 lutego 2011 roku dotyczącym zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prowadzeniu trwałej polityki wobec Spółki („Porozumienie”), EMF przysługiwało łącznie z Akcjonariuszem 6 031 818 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 80,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy strony Porozumienia uzgodniły, iż obowiązki wynikające z art. 87 ust 5 i 6 Ustawy będą wykonywane przez EMF.

W wyniku transakcji nabycia 550 501 akcji Spółki, co stanowiło 7,32% w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, rozliczonych w dniu 16 kwietnia 2015 roku, EMF posiada akcje Spółki w łącznej liczbie 5 482 319, co stanowi 72,94% w kapitale zakładowym Spółki oraz taką samą liczbę w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto w związku z Porozumieniem, EMF łącznie z Akcjonariuszem posiada 6 031 818 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 80,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki EMF informuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia EMF będzie nabywał akcje Spółki w celu umożliwienia EMF realizacji założonej długoterminowej strategii rozwoju Spółki oraz wykonania ciążących na EMF zobowiązań.”

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 2014 roku.

2014-05-07

Raport bieżący nr 3/2014

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali: – NFI Empik Media & Fashion S.A., która wykonywała prawo głosu z 4 931 818 akcji, co dawało 81,76% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 65,61% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym, – Pan Robert Knaź, który wykonywał prawo głosu z 1 100 000 akcji, co dawało 18,24% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 14,63% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

2014-04-10

Raport bieżący 1/2014

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuję, że otrzymał w dniu 25 czerwca 2013 roku od Pana Jacka Wolskiego informację o następującej treści: „Na podstawie art.69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz. U. nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu progu 5% w wyniku transakcji z dnia 20 czerwca 2013 roku, kiedy to nabyłem 1 500 akcji Spółki za średnią cenę 97 gr za akcję. W wyniku powyższej transakcji posiadam 377 332 akcji, o stanowi 5,02% w ogólnej liczbie głosów. Zamierzam zwiększać lub zmniejszać udział w ogólnej liczbie głosów spółki w zależności od ewolucji wartości spółki oraz jej ceny na giełdzie.”

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

2013-06-28

Raport bieżący 4/2013

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– NFI Empik Media & Fashion S.A., która wykonywała prawo głosu z 4 931 818 akcji, co dawało 81,76% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 65,61% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,

– Pan Robert Knaź, który wykonywał prawo głosu z 1 100 000 akcji, co dawało 18,24% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 14,63% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji.

2013-06-26

Raport bieżący 3/2013

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuję, że otrzymał w dniu 25 czerwca 2013 roku od Pana Jacka Wolskiego informację o następującej treści:

„Na podstawie art.69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz. U. nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu progu 5% w wyniku transakcji z dnia 20 czerwca 2013 roku, kiedy to nabyłem 1 500 akcji Spółki za średnią cenę 97 gr za akcję.

W wyniku powyższej transakcji posiadam 377 332 akcji, o stanowi 5,02% w ogólnej liczbie głosów. Zamierzam zwiększać lub zmniejszać udział w ogólnej liczbie głosów spółki w zależności od ewolucji wartości spółki oraz jej ceny na giełdzie.”

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2012 roku.

2012-05-22

Raport bieżący nr 3/2012

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad ZWZA Spółki w dniu 22 maja 2012r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– NFI Empik Media & Fashion S.A., która wykonywała prawo głosu z 4 931 818 akcji, co dawało 81,76% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 65,61% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym

– Pan Robert Knaź, który wykonywał prawo głosu z 1 100 000 akcji, co dawało 18,24% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 14,63% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 roku.

2011-06-28

Raport bieżący nr 15/2011

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2011r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– NFI Empik Media & Fashion S.A., która wykonywała prawo głosu z 4 931 818 akcji, co dawało 81,76% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 65,61% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,

– Pan Robert Knaź, który wykonywał prawo głosu z 1 100 000 akcji, co dawało 18,24% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 14,63% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2010 roku.

2010-07-02

Raport bieżący nr 4/2010

❭ Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2010r. reprezentowane było 68,74% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

– Capital Partners S.A., która wykonywała prawo głosu z 3 666 666 akcji, co dawało 70,97% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 48,78% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,

– Pan Robert Knaź, który wykonywał prawo głosu z 1 433 333 akcji, co dawało 27,74% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 19,07% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

02-07-2010
Robert Knaź
Prezes Zarządu

02-07-2010
Jan Ejsmont
Wiceprezes Zarządu

Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2010-06-22

Raport bieżący: 2/2010

❭ Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki e-Muzyka S.A. przez Prezesa Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że w wyniku zawartej w dniu 17 czerwca 2010r. umowy sprzedaży Pan Robert Knaź dokonał sprzedaży 283.333 szt. akcji po cenie jednostkowej wynoszącej 1,20 zł. Zgodnie z równolegle przekazaną Spółce informacją przez Prezesa Zarządu, transakcja ma charakter jednorazowy i Prezes Zarządu nie przewiduje w najbliższym czasie dalszej sprzedaży akcji Spółki e-Muzyka S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

22-06-2010
Robert Knaź
Prezes Zarządu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce.

Akceptuje